shapka_top.jpg


турбины, генераторы
турбины, генераторы

Особая информация

Особая информация от компанииї

відомості про зміну власників акцій


ПАТ «ДНІПРО–СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ»
*04112 м. Київ,
вул. Сікорського 8, 4-й поверх, офіс 20

( тел/факс: +38 044 453 42 00
( тел:          +38 044 453 42 06
( тел:          +38 044 453 42 09
E-mail: dnepr@sgem.com.ua
www: sgem.com.ua

п/р 26009201902800 в АКІБ «Укрсиббанк»
в м. Харків, МФО 351005, КОД ЄДРПОУ 14183323

ПАО «ДНЕПР–СПЕЦГИДРОЭНЕРГОМОНТАЖ»
*04112 г. Киев,
ул. Сикорского 8, 4-й этаж, офис 20

(тел/факс: +38 044 453 42 00
( тел:          +38 044 453 42 06
( тел:          +38 044 453 42 09
E-mail: dnepr@sgem.com.ua
www: sgem.com.ua

т/с 26009201902800 в АКИБ «Укрсиббанк»
в г. Харьков, МФО 351005, КОД ЕГРПОУ 14183323

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: "Дніпро-Спецгідроенергомонтаж"
  2. Код за ЄДРПОУ: 14183323
  3. Місцезнаходження: 04112 Київ, Сікорського, 8
  4. Міжміський код, телефон та факс: 0444534200, 0444534200
  5. Електронна поштова адреса: dnepr@sgem.com.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.sgem.com.ua
  7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2015 року, отриманого  09.02.2016 року від ПАТ "Національний депозитарій України",  відбулися зміни щодо власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: частка акціонера - фізичної особи в статутному капіталі емітента змінилась з 16.96 % до 17,06% . Кількість голосуючих акцій акціонера до змін становила - 162 817 шт., після змін -163 817 шт. голосуючих акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління Ковальов Ю.М.

09.02.2016


Особая информация от компании ПАО «Днепр-СпецГидроЭнергоМонтаж»